Thursday, May 30, 2013

Congratulations, future Virginia Tech students!

The following Language and Culture Institute students plan to matriculate at Virginia Tech this fall:
 1. Chen, Yanxi
 2. Feng, Zheng 
 3. Guo, Fan
 4. He, Ruolin
 5. Hou, Jue
 6. Jiang, Fengge
 7. Li, Zihao
 8. Lu, Shijun
 9. Wang, Haoyu
 10. Zhang, Xunan
 11. Zheng, Wanwei
 12. Zou, Qi
 13. Duan, Shaowei
 14. Han, Zhongting
 15. Lan, Yi
 16. Wu, Yutong
The following students have earned six credits at Virginia Tech (math and English) and will enroll in the Summer Academy as incoming freshmen:
 1. Huang, Shasha 
 2. Li, Boyang “The Elder”
 3. Li, Boyang “The Younger”
 4. Liu, Shuiqing “Leo”
 5. Liu, Xudong
 6. Wang, Dong
 7. Zhou, Meiyun

No comments:

Post a Comment